Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


ADVOCAT EN LÍNIA - ADVOCAT RESPONDRE ON-LINE


va vendre l'empresa a l'Herència

El propietari no pot oposar a la cessió d'un comercial de l'arrendamentsi al mateix temps. dret de família.

el matrimoni i el règim de propietat dels cònjuges

qüestions relatives a la propietat sobre la propietat i drets reals. la col·lecció de comptes a cobrar. el valor per defecte de l'acreditat. el codi de procediment civil. de l'estatut de limitació i revocació de drets. arrendaments i desnonaments. apar Companyia de persones i de capital que cotitza a la borsa i no. comptabilitat i finances. tresoreria i impostos. impostos auditories i recursos. impostos comissió. títols de crèdit. lletres de canvi i els xecs. Contractes de treball a temps parcial. baixes i acomiadaments. les relacions del ciutadà amb l'INPS i INPDAP. prestacions d'atur. d'atur i de guanys. l'assetjament i delictes en l'àmbit del dret laboral per protegir-los de qualsevol mal ús de les seves empresari Escriure per a nosaltres és molt simple: feu clic a"sol · Licitud d'assessorament legal". o envieu les vostres preguntes directament a la caixa i Enviar a la nostra caixa. la liquidació de les propostes. tot allò que pot ser útil per ajudar a resoldre el problema Rebut el correu de pressupost. per a fer el pagament heu d'introduir la quantitat necessària en una carta:"Pagar el seu consell"i fer clic sobre el botó"pagar".

Els advocats, per Tant, advocats penalistes i Legal Consultors

experts en ambdós advocats penalistes

Trobar fàcilment advocatsdivorci advocats. i ja està Per trobar un assessorament jurídic comença des d'aquí Si ets un advocat. assessor jurídic. registra't a la web.

només un parell de passes per a crear un perfil i començar a conèixer nous clients.

Auto de citació

Els mínims termes que apareixen són establerts per l'art

La citació és un acte de dret processal, amb la qual un subjecte, l'actor, proposa una aplicació a un tribunalEs fa de forma escrita i té la doble funció de la sue l'acusat (anomenada, en un siu), a la què és notificada, i per demanar oficialment a la cort a la protecció de la subjectiva situació jurídica (editio actionis). En italià sistema jurídic, d'un auto de la convoca, a què es refereix i es regeixen per l'art. c, és l'acte que és normalment introduït en el procés civil. La citació ha de ser redactat en llengua italiana, i, excepte en el cas que el part pot presentar-se en la sentència en solitari, escrit i signat per un advocat qualificat per defensar el partit davant el tribunal seised del cas. Davant els tribunals a continuació i dins de certs límits, la importància de la disputa, la defensa i representació en judici pot ser també assumit per una advocada en exercici estigui habilitat per a l'assistència lletrada.

El pressupost és un acte normalment i doblement recettizio, perquè està dirigida a dos diferents partits, és a dir, l'acusat i el jutge.

És portat al coneixement de la primera matèria, a través de notificació a través d'un batlle, la segona s'aborda mitjançant dipòsit en el registre de la nota de la matrícula del cas i de la part demandada. El dipòsit en el registre de fitxers de les parts, constitueix un determinat procediment pas, que es diu la constitució en el judici. L'actor, en el judici, mitjançant la presentació de la notificació de l'entrada paper i el dossier que conté l'original de la citació, poders i els documents oferts en la comunicació (art. L'acusat pot arribar a ser de judici mitjançant la presentació a l'empleat de l'oficina al seu arxiu, que conté la resposta, la còpia del requeriment notificatagli, poder de representació i d'altres documents que s'ofereix en la comunicació (art. Els requisits formals de la declaració de reclamació estan establerts a l'art. del codi de procediment civil:"La citació ha de contenir:) la indicació de la cort abans que la qüestió és proposta) el nom, cognom, domicili i codi d'impostos de l'actor, el nom, els cognoms, el codi fiscal, residència o domicili o residència de la part demandada i de les persones que respectivament representen o d'ajudar-los.

relativa a la nul·litat de la citació

Si el demandant o el demandat és una persona jurídica, una associació no reconeguts, o d'una comissió, la citació ha de contenir el nom o l'empresa, amb la indicació de l'òrgan o l'oficina que té representació en giudizio) la determinació de quin és l'objecte de la domanda) l'exposició dels fets i de la llei, constitueixen els motius per a la demanda, amb la relativa conclusioni) la indicació específica de les proves que el demandant té la intenció de comptar i, en particular, de documents que ofereix en comunicazione) el nom i cognoms de la fiscalia, i la indicació del poder de representació, si aquest ja ha estat rilasciata) la indicació del dia de l'audiència de la citació"el Valor de la cas.

Indicació del pec, on i quan vol rebre les comunicacions de l' part de la chancelleries. Per tal de no excessivament ampliar la durada del procés i al mateix temps per no permetre una vocatio en el ius massa tàctica de l'acusat, o que no en garanteix el seu dret de defensa, la llei estableix un nombre de tirades dies, com a mínim, el demandant ha de concedir a l'altra part en la fixació de la data de la seva primera audició per a la compareixença davant el Tribunal seised del cas. -bis del codi de procediment civil, de manera uniforme, i dies de lliure des de la data de notificació d'aquest acte a la part demandada és resident a Itàlia i a dies lliures, en els casos en què la mateixa resideix a l'estranger. Les anteriors condicions es pot reduir fins a la meitat en els casos en què hi ha la necessitat urgent de donar per a, una determinada instància de l'actor, i amb el decret del President del Tribunal seised del cas. En el cas d'un termini per comparèixer en excés de la quantitat mínima de temps per a aparèixer, el demandat podrà, al seu el temps, encara que no abans, a demanar que l'audiència de la primera aparició de tant relativament primerenca, amb una petició al President del Tribunal. Aquest nou termini fixat per la Presidència mitjançant decret, ha de ser comunicada a la demandant pel Registrador com a mínim cinc dies abans de l'audició de manera fixa. La notificació del requeriment serveix per informar de l'aplicació a la persona contra qui s'ofereix. És una activitat duta a terme pel batlle, a sol·licitud de la festa, i consisteix en el lliurament d'una còpia de l'escriptura pública del destinatari o d'altres persones indicat per la llei, segons certes maneres prescrit. Aquesta activitat està certificada pel batlle en el justificant de recepció, adscrit a l'original auto, que de la mateixa oficial de lliurament a la persona que ha sol·licitat la notificació. l'any, ha reescrit l'art c. És necessari distingir els vicis de la vocatio en el ius (l'acte pel qual es diu que l'acusat), els de l'exercici de l'acció. Els defectes relacionats amb la vocatio en el ius són els previstos en els tres primers paràgrafs de l'art. (falta o no n'esteu segurs dels noms de les parts, el tribunal, de la prova, la data de l'audiència o se li ha assignat un termini d'aparèixer menys que la que s'exigeix per llei). La invalidesa és detectable oficina si el demandat no està establert (hipòtesi creat en el model de l'art.

relativa a la nul·litat de la notificació), el tribunal ordena peremptory termini, per procedir a la renovació si és saludable, el defecte de forma retroactiva (ex tunc).

Si la renovació no és fer el procés mor. La nul·litat dels defectes relatius a l'exercici de l'acció està prevista per a tres últims paràgrafs de l'art.

(no es determina que el tema de l'aplicació, sense fets o elements de llei per donar suport a l'aplicació).

La gran invalidesa, determinades per el jutge, és corregir, si l'acusat és la integració de l'aplicació si el demandat no constitueixen una renovació del requeriment, dins del termini atorgat a l'actor per la cort. La regularització, en aquest cas, l'efecte no és retroactiva (ex nunc). Si la renovació o la integració no es produeix, el procés mor. Si el tribunal de justícia, en la incapacitat per establir l'acusat no detectar els vicis de la vocatio en un siu, hi pot haver diverses conseqüències.

El dret del treball"la Informació en el dret del treball en la Suïssa

En aquesta web trobaràs tota la informació, formularis i enllaços sobre el tema del dret a treballar a SuïssaSota el"contracte de treball"s'entén en un sentit ampli, el terme"individu contracte de treball". En general, es poden distingir els següents diferents contractes de treball: El contracte individual de treball obliga a l'empleat o el treballador en el rendiment de treball limitada o il·limitada temps al servei de l'empresari i aquesta a pagar un salari (art, para. A través del col·lectiu contracte de treball, els empresaris o les seves associacions i les associacions de treballadors, de l'altra, establir disposicions comuns sobre la conclusió, contingut i extinció de les relacions individuals entre els empresaris i els treballadors afectats (art, para. una CO) (vegeu El col·lectiu d'ocupació conveni col·lectiu contracte de treball) Per l'acord de la normal de treball ha d'establir disposicions relatives a la conclusió, contingut i extinció d'espècies individuals de les relacions laborals (art, para. una CO.) La qüestió és responsabilitat del Consell federal o dels cantons (art. a de la CO).

La fundació europea per a la millora de les condicions de vida i de treball

La Fundació europea per a la millora de les condicions de vida i treball és una agència de la Unió europea al centre de DublínEs va formar al Maig de pel Consell europeu per a contribuir a la millora de les condicions de vida i de treball a tot Europa. És compatible amb una sèrie d'operacions especialitzades, monitorització i mesurament de les condicions d'Europa, incloent-hi: Regular de les enquestes de condicions de treball, europea de qualitat de vida i d'organització de les polítiques relatives al temps de treball (la primera enquesta sobre les condicions de treball es va dur a terme l'any, la Fundació europea per a la millora de les condicions de vida i treball descriu el seu paper en la seva pròpia pàgina d'informació de la manera següent: Oferir informació, assessorament i consultoria - en les condicions de vida i treball, les relacions laborals i la gestió del canvi a Europa - per a actors clau en l'àmbit de la política social de la UE sobre la base de la comparació de la informació, la investigació i l'anàlisi. Va ser un dels primers organismes autoritzats establerts a treballar en un subconjunt específic de la política de la UE La Fundació europea per a la millora de les condicions de vida i treball és supervisat per un director, un subdirector i un consell d'administració. El consell d'administració es reuneix un cop l'any per ajustar pressupostos i política, i decidir un any i quatre anys, els programes de treball.

Els contactes, la Representació de les regions de Rússia

El recurs s'examina dins hi ha dies hàbils des de la data de presentació de la mateixa Organitza la col·laboració amb el deute col·leccionistes Requisits per a àrbitres - títol de llicenciatura en dret i la durada del treball de les cinc anys en el camp especialitzatL'àrbitre serà escollit pels mateixos partits o per el Presidium, que garanteix la imparcialitat del procediment. Les dades personals de l' els àrbitres són estrictament confidencials Recursos, se senten de la mateixa Arbitratge, tant en les persones contra les persones contra les persones amb disminucions físiques. La representació legal de l'arbitratge i de l'Arbitratge de Moscou a les regions amb poders de representació en exclusiva, estan supervisades per la mateixa Arbitratge i el lloc de la conciliació en l'examen de conflictes mitjançant arbitratge en el nom de l'Arbitratge en les regions següents: - La col·laboració supervisa l'Arbitratge serà realitzat d'acord amb el contracte comercial de la representació amb la metodologia de l'assistència de la mateixa Arbitratge, - Aprovat l'examen, el President de la delegada és nomenat Àrbitre de l'arbitratge i de l'Arbitratge de Moscou, - Les retribucions del Representant equival a cinquanta de la comissió d'arbitratge, incloent-hi la compensació de l'àrbitre i les despeses de la justícia. tenir un mínim de tres empleats de la funció del grau en dret (per al procediment de judici i de l'execució de l'acció) i un minut-aturada - que aquests empleats no han patit bans de l'exercici de l'estatus jurídic de l'àrbitre proporcionada per l'. FZ- 'Arbitratge de la Federació de rússia '.

Contracte d'Arrendament del Turisme - Plantilla - Word i PDF

Això vol dir que aquest tipus de contracte es diferencia de l'arrendament ordinari pel fet que l'arrendatari (inquilí) es mantindrà en la capacitat per a menys de trenta dies, i hi ha la possibilitat d'usos comercials de la propietatTambé hi ha la possibilitat de romandre per més de trenta dies, però això tindria com a conseqüència diferent i més complicat processos de registrar el contracte i els costos. En el contracte haurà d'indicar les dades personals del titular de la propietat com de lloguer i a l'arrendatari, així, especificant l'adreça i les dades cadastrals, la presència o absència d'un ascensor, plaça d'aparcament, l'ús comú de les parts. A més, cal identificar les accions, és a dir, la presència del nombre d'habitacions i llits, nombre de banys, cuina, sala d'estar. Si l'apartament està moblat, hauran d'estar inscrits en una mena d'inventari, mobles i mobiliari present. Cal, per tant, quantificar l'import del lloguer, el pagament d'un dipòsit o fiança, a més de la indicació de tots els ingressos i despeses que s'incloguin, o s', del preu acordat, com en el cas de serveis com electricitat, gas, internet. Heu d'especificar els motius que porten a les parts de llogar un pis: les necessitats de turisme, inclouen totes les que va sorgir amb motiu d'un viatge o estada per a l'oci, per a vacances, per a la cura, per a l'educació, els interessos religiosos, o per qualsevol altra causa, no una economia cotxe. El gestor també declara la residència que no ha de ser fixat en l'edifici de lloguer per a ús comercial. Si el contracte és inferior a trenta dies no hi ha cap necessitat de registre, en cas contrari, vostè haurà de registrar-se en els ingressos de l'agència. En ambdós casos, és possible optar per la tarifa plana de l'impost, on el propietari pot pagar el blackjack impostos sobre els ingressos obtinguts de l'arrendament. Lgs. de, l'article dotze de la Dl a vint-i-un de març de, núm, convertir-se en la llei de divuit de maig de, núm. Emplenar un formulari El document està elaborat sota els seus ulls a mesura que introduïu les vostres respostes.

Contracte de Venda de Béns entre particulars - un Model

i tenen per objecte les coses materials o immaterials

Aquest contracte es pot utilitzar en el cas de venda clàssic de fer directament ial mateix temps entre les parts relatives a la transferència immediata d'un actiu amb el mode professional. En el contracte de compravenda s'haurà d'indicar en les dades una de les assignatures o de l'assignatura que ofereix la venda de bons i aquells de qui el compra. el comerç pot tenir lloc entre els individus o entre les empreses. sempre que tinguin un valor de canvi. És situat l'immoble que és objecte de canvi. el preu de la venda.

les condicions de la mateixa i del pagament del preu Es regeix també per la garantia per defectes de la cosa venuda.

que respon al venedor sempre que el comprador informes seus defectes dins d'un límit de temps que és habitualment s'indica en vuit dies.

però pot ser pattiziamente canviat si no arribar a ser perjudicial per al comprador i un altre per al desallotjament. el que significa que la càrrega en el venedor de l'obligació de proporcionar a la bona lliure de càrregues. lesius transcripcions. Emplenar un formulari. El document està elaborat sota els seus ulls a mesura que introduïu les vostres respostes.

La liquidació procediment

Considerem ara el procediment per seguir, després de l'adopció de l'ordre de la liquidació, com proporcionada per la fallida de la lleiRecordem que la liquidació procediment és molt similar a la de la fallida, perquè no hi ha una determinació de la responsabilitat i la liquidació dels creditors. El protagonista del procediment, el liquidador, en primer lloc, com succeeix per al fracàs, assumeix el béns inclosos en la liquidació (art. l'.f.), i tots els documents de l'empresa, incloent-hi, per descomptat, els llibres de comptabilitat, amb l'assistència, si escau, un notaioLa coneixement de la situació comptable de l'empresa objecte de les actuacions també es veu facilitada per la circumstància (art. l.f.), que l'administració de l'empresa, o una empresa subjecta a la liquidació ha de fer al comissari-liquidador en el compte de la gestió de temps enrere a l'últim pressupost. D'altra banda, quan la gestió és el mateix comissari que ha de contenir, durant el període de la seva gestió, cada sis mesos, presentar l'autoritat encarregada de la liquidació, un informe sobre la situació del balanç de l'empresa i en el rendiment de la gestió d'acompanyar d'un informe de la comissió de seguiment. Un cop liquidador ha adquirit la documentació necessària, el liquidador, es pot formar un inventari de l'actiu de l'empresa, i també on es pot demanar l'ajuda de tercers respecte al procediment per a la valoració dels actius de l'empresa, és a dir, vostè pot demanar l'assistència dels estimadors. Claudio MelloneLaureato en dret a la Universitat Federico II.

El, el primer manual de l'italià mitjans de procediment civil.

Des de l'any, les lliçons en vídeo de la conferència. A continuació, manuals i cursos de vídeo de penal, privat, dret constitucional. Sortir de la professió d'advocat per a dedicar-se a la docència del dret. Aquí molts llocs de treball oferts.

El comitè per a la Promoció i Protecció dels Drets Humans

Encara uns dies (tres)i a continuació. Serravalle Scrivia.

compartir el Viatge Longa dels Drets Humans que tindrà mi al Parlament Europeu de iritti Bona lectura.

La durada i de validació

de modificació del codi de la indústria nàutica

La durada es redueix a cinc anys per a aquells que en el moment de l'alliberamento de validació que han arribat a la sisena any d'edat Les llicències caducat no permet que el titular de prendre el comandament. i el comportament de l'embarcació La sol·licitud de validació d'una llicència. també es pot fer després de la data límit i en aquest cas. la durada del pròxim període ha de començar des de la data de validació. Aplicació de les regles de l'article seixanta-cinc del decret legislatiu divuit de juliol de.

Què és la Propietat industrial

La Propietat Industrial és el conjunt de drets i regles que regeixen: Signes distintius, com ara marques, les indicacions geogràfiques, denominacions d'origen, les Innovacions i tècniques de disseny, que tenen com a objecte invents, models d'utilitat, dissenys i models industrials

Aquesta matèria forma part del concepte més ampli de la Propietat Intel·lectual, que indica els principis legal vol protegir els fruits de la inventiva i l'enginy de l'home.

Per això, es pot dir que la Propietat Industrial ha en el tema determinats temes de Propietat Intel·lectual i que no es pot parlar correctament de la"diferència"entre aquestes dues matèries. Els drets de Propietat Industrial són adquirides a través de dues pràctiques: les patents i el registre, que es refereixen en particular: les Patents: invencions i models d'utilitat. Inscripció: les marques i els dissenys i models Per adquirir l'exercici exclusiu dels drets associats a aquestes dues pràctiques (patents i el registre), a Itàlia, és necessari presentar la sol·licitud de registre de la marca o patent de dipositar en el UIBM - italià Oficina de Patents i Marques que es va aprovar després d'un anàlisi en profunditat. Si voleu obtenir més informació sobre els procediments de la inscripció es pot descarregar el nostre free guia des del següent enllaç.

En qualsevol cas, no recomano que continueu només en la recopilació i presentació de les sol·licituds, si no volem caure en errors o gravacions ineficaç en el temps i vaig a explicar per què.

De fet, cal que, abans de dur a terme les operacions de registre de la marca o de la sol·licitud de patent, assegureu-vos que es compleixen alguns dels aspectes tècnics fonamentals que hauria de prestar la protecció ineficaç.

L'ajuda d'un professional, és a fet crucial per a la correcta compilar l'aplicació, i el estratègica assessorament d'un expert en la indústria assegurar la seva invenció o la seva marca comercial dels atacs de la competència.

Registre D'Empreses

de Drets: els costos de la secretaria i bolli Tarifes: preu servizio Per a Espanya el cost està lligada al nombre de documents inclosos en els estats financersun dels Drets: els costos de la secretaria i bolli Tarifes: preu servizio En la taula recull només la tarifa per a l'enviament de la pràctica d'internet. L'import de la reclamació, no es mostra, depèn del tipus de pràctica i s'estableix per Decret del Ministeri de Desenvolupament Econòmic. quatre de les Dades de la Pestanya de L'obra, és gratuït si s'han seguit, en el termini de trenta dies després de l' la sol·licitud, mitjançant l'enviament de la pràctica de la telemàtica per a la mateixa empresa. Per a l'accés a les dades i la compra de documents en el Registre de Societats, el Registre de les Protestes, la European business Registres, seleccioneu el perfil"Telemachus Consulta". A més a més, per a enviar també les pràctiques de Comunicar-se i demanar certificats, seleccioneu el perfil"Telemachus Consulta la Presentació de les Pràctiques Sol·licitud de Certificats". Després de la inserció de les dades, es proporciona a l'usuari, de les condicions d'ús del servei i la llista de preus. Vostè serà enviada a l'adreça especificada, un correu electrònic amb la contrasenya per personalitzar el primer inici de sessió. Al final de l'adhesió procés s'enviarà un correu a la bústia de correu electrònic indicada N. Si l'adhesió al servei amb SPID (liv.) o el sistema nerviós central, no serà d'enviar usuari i contrasenya. si s'indica com la seva adreça d'un PEC, és imprescindible que es configura també rebre correu no PEC La primera vegada que accediu a l'àrea reservada, recarregar el seu compte de prepagament (targeta de crèdit) o ICONTO (amb targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària). Només amb una targeta de crèdit adequat vostè serà capaç de fer recerca avançada, adquisició de dades i documents oficials. Segons la llista de preus es carregarà en el seu compte de prepagament o ICONTO), els costos relatius a les dades o documents requerits, o a la pràctica que es transmeten.

El dret d'ús i habitació

Definició i distincions: el poder per utilitzar immobles o béns mobles, o de viure en una casa limitat a les necessitats del propietari o de la seva família(a) el dret d'ús (art.), que dóna al seu propietari (l'usuari) el poder per utilitzar immobles o de béns mobles i, si és profitós, i per recollir els seus fruits en la mesura necessària per a les seves necessitats i a la seva família b) el dret a l'habitatge (art.), que dóna dret a viure en un habitatge, limitat a les seves necessitats i a la seva família. D'acord amb l'art, al cònjuge supervivent, com el successor mortis causa, són reserva de drets de la casa de la casa s'utilitza com a residència de la família i utilitzar els mobles, en l'acompanyament, si la propietat del difunt o els municipis. Els drets de convivència i d'ús reservat per al cònjuge supervivent sobre la propietat, concretament, utilitzat com a residència de la família fins a la mort del de cuius, de manera que no pertanyen a la separats cònjuge en cas de cessament de la convivència fa que sigui impossible localitzar una casa s'utilitza com a residència de la família (Cass.). Els drets d'ús i habitació té un caràcter molt personal i, per tant, no poden ser cedits o arrendats.

Per a la resta d'aplicar, en la mesura compatible, per la normativa reguladora de l'usdefruit (art.). El dret a l'habitatge s'ha de mantenir diferent del dret d'ús d'un habitatge El titular d'un dret de residència pot, de fet, només viuen amb la seva família i amb el límit de gaudi derivats de les seves necessitats i a la seva família. El titular d'un dret d'ús pot, no obstant això, també la casa per oficines, magatzems, etc i pot utilitzar aquest poder per complet, fins i tot si aquest ús de redundàncies per aquells que són les seves necessitats reals.

La propietat

El dret de propietat és el que potser més que cap altre, encarna el paper d'una de les necessitats fonamentals de l'home, que és tenir el seu propi espai on es pot desplegar lliurementAquest espai, que és independent de la d'altres éssers humans, està composta de llocs i de les coses on l'home pot desenvolupar lliurement el seu propi domini, sense interferències d'altres persones. Des de temps remots aquesta necessitat ha estat sempre reconegut per les comunitats humanes, de vegades com una veritat absoluta domini sobre els llocs, béns i també la gent, a vegades d'una forma més atenuada la forma, de les limitacions imposades pels sistemes jurídics evolucionat.

En el dia d'avui les societats democràtiques sempre han reconegut la plena ciutadania, el dret a la propietat, però amb límits, perquè en l'actual l'estat legal de l'evolució i social, repugnant a pensar que el propietari té un absolut domini sobre la seva propietat, el domini i en alguns casos, també pot entrar en conflicte amb els alts interessos de la comunitat.

Aquesta necessitat es té de la nostra llei fonamental, la Constitució de la República italiana, l'art.

quaranta-dos en propietat privada, després d'haver reconegut la legitimitat després de la propietat pública, estableix que: La propietat no és doncs una forma de sobirania sobre els béns, però és un dret que ha d'integrar harmònicament en l'entorn social més ampli i no el contrast amb ell.

Per el titular, que serà, per tant, no només els drets (o, més aviat, la facultat, l'expressió del dret a la propietat), però també els deures, el que farà que el dret de propietat no és només útil per a l'amo, sinó també per a l'empresa. En aquesta s'expressa la funció social de la propietat que no és per això, però, pot arribar a ser alguna cosa diferent del que s'expressa per l'art. c.c. quaranta-dos de la Constitució reconeix i determina la funció del dret de propietat, però encara és l'art. del codi civil, que defineix el contingut Després d'aquesta imprescindible la introducció, hem arribat a les característiques de drets de propietat a mesura que sorgeixen de l'article fonamental fent clic a l'enllaç de sota.

Compte de pèrdues i guanys

En economia, el compte de pèrdues i guanys és un dels documents que constitueixen, juntament amb el balanç, l'estat de fluxos d'efectiu i les notes dels comptes anuals, els estats financers d'una empresaEl compte de pèrdues i guanys, en concret, assenyala el resultat econòmic de l'any del període de referència del pressupost ('el benefici o pèrdua de l'exercici'). El compte de pèrdues i guanys regulada, principalment, en el Codi civil, en els articles i, que destaquen, respectivament, que és obligatòria document, elaborat per l'administració, i els elements que la componen. Per a la seva preparació també es refereix a l'italià de principis de comptabilitat, en particular, de l'OIC.

La CE ha un pas de la forma, i una classificació de despeses per naturalesa (lloc de destinació).

Està format per quatre seccions (identificada amb la primera lletra de l'alfabet), i algunes entrades que il·lustren els resultats de l'any, abans i després d'impostos. Prèviament a la balanços, amb la data d'inici l de gener de, el compte de pèrdues i guanys havia un addicional de la secció, (E) els Ingressos extraordinaris i les despeses, eliminar, juntament amb altres moviments en els comptes anuals, amb la d'. El compte de pèrdues i guanys s'espera també a l'internacional principis comptables, però d'una forma diferent en comparació a la italiana. NIC consisteix en dues formes possibles: La classificació de les despeses pot passar per la naturalesa o la funció, en aquest darrer cas han de ser classificats per la naturalesa de les partides relacionades amb la depreciació, sanejaments i personal. La va formulari també permet exposar els resultats parcials progressiva, mostrant com es forma, els ingressos i indicar la contribució de les diferents àrees de gestió per a la seva formació cal assenyalar que la gestió, auxiliars, direcció financera i extraordinària de gestió forma de gestió no característica: Recull els ingressos i despeses de la típics de gestió de l'empresa, és l'activitat a realitzar l'objecte de l'empresa, des de la qual flueix el benefici d'explotació. En primer lloc, com els ingressos de les vendes o la prestació de serveis, s'ha reduït els costos de producció i comercial despeses, administratius i generals. En l'àmbit de l'extra de manipulació-un tret que tots els fenòmens i totes les operacions (i, per tant, les despeses i ingressos), que són aliens a la gestió de la típica (marginal), sinó que es produeixen i es realitzarà de forma contínua en el curs de l'exercici (període comptable). És l'activitat de la direcció amb vista a obtenir els mitjans financers necessaris per a les activitats de l'empresa i a la utilització dels recursos en excés. En particular, la direcció financera, mitjançant la gestió dels fluxos d'entrada i de sortida, per poder garantir la liquiditat de l'empresa, evitant undercapitalization de l'empresa, evitant l'excés de deute. Abolir amb la D. de les divuit d'agost de, Els punts E. vents, i E en la Declaració de la Renda ha estat suprimida, ja que les noves esquemes estan inspirades en una reclassificació en funció de la naturalesa del bé o servei, i no obstant això, en el principi que tots els fets que afecten a l'activitat comercial de l'empresa. Els elements relatius a la ingressos extraordinaris, com els guanys, pèrdues, contingències i inexistent, es registren en els comptes de les"altres Despeses"i"basar la Renda"en el compte de pèrdues i Guanys segons la qual són les components de la negativa o positiva components de la renda. Per a una anàlisi de la financers documents que formen els comptes anuals es pot reclassificar-se, segons les necessitats de l'estudi, en particular, per a calcular algunes ràtios financeres.

Hi ha diversos tipus de reclassificació del compte de pèrdues i guanys, incloent-hi.

Municipi de Campione d'italia (CO) - CHAP, i Informació útil

El vint-i-vuit i vint-i-nou de març de, la ciutadania de Campió d'Itàlia van acudir a les urnes per a les eleccions autonòmiques de

Roberto Formigoni va ser reelegit president de la Regió de la Lombardia.

El sis i el set de maig de vint dotze eleccions es van celebrar en l'àmbit municipal. El vint-i-quatre i vint-i-cinc de febrer de es va votar per a les eleccions autonòmiques del. Roberto Maroni va ser elegit com a nou president de la Regió de la Lombardia. L' de juny de va tenir lloc a les eleccions municipals de l'any Va ser elegit alcalde Roberto Salmoiraghi. El quatre de març de es van celebrar les eleccions autonòmiques a Attilio Fontana va ser elegit com a nou president de la Regió de la Lombardia.

Obtenir la llibertat una mostra gratuïta

Acabo de fer una ullada a l'article

i vaig ser capaç de demanarno Obstant això. per tractar de les noies a terme el missatge que es tracta d'un temporal cosa. serà un fracàs de nou Hola Maria.

la segona després de la pàgina ja no era accessible

també després de comprovar que. també en el correu brossa. a vegades no arriben aviat tingui un bon dia.

Poder de representació i el poder notarial

El nostre ordenament jurídic permet, a aquells a qui els resulta impossible dur a terme una o més actes jurídics, no té la capacitat d'actuar o perquè han impedit temporalment, per utilitzar un representant que actuï en el seu nom i en el seu interès. Però anem a tractar d'entendre el que és i el que això comportaque la representació de les assignatures prohibit, i les persones amb discapacitat al seu càrrec, a fi de salvaguardar la posició de les més vulnerables, sense la capacitat d'actuar o de la capacitat de l'enteniment i la voluntat. Sovint és l'assumpte que, tot i tenir la capacitat d'actuar, li confereix el poder de representar, mitjançant un acte formal anomenat"poders", que, per a ésser vàlids, hauran de ser en la forma prescrita per al contracte que el representant haurà de concloure. els contractes d'arrendament ultra-novennale, els actes de divisió d'immobles propietat, els actes que són perpètua de rendes o de l'anualitat Cal especificar que tots aquests actes s'ha de prendre la forma d'escriptura pública o certificat de contracte privat, sempre que la primera s'ha actuat en els límits de les competències que li va concedir si, en canvi, l'advocat que es dedica a actes que excedeixin l'àmbit del poder de representació, que serà responsable respecte de tercers de bona fe, si es concedeix per a la realització d'una pluralitat d'jurídics i activitats, com és habitual en la societat i en l'activitat emprenedora, amb el nomenament d'aquestes assignatures, en virtut de la seva competència i la capacitat de gestió de l'empresa (directors generals, presidents de l'empresa, però també diferents figures) són invertits de l' els poders de representació de l'empresa. quan té per objecte la realització de determinats actes, especificat per la persona representada, tal com el poder notarial per a vendre o comprar el contracte de venda o del procurador per a la seva recollida, per a la finalitat de rebre els pagaments. concedit per el client de l'advocat per a la representació en judici, en aquest cas, la necessitat de ser ajudat per un professional de la llicència per practicar la professió d'advocat, actuant en els interessos del seu client i representar-lo davant el tribunal, sobre la base d'un escrit mandat, sense que l'advocat no pot realitzar correctament la seva tasca de mecenatge. L'escriptura de poder, un cop concedit, podrà ser revocat, respectant els mateixos requisits prescrits per la conferral de la revocació, així com totes les modificacions realitzades, s'hauria de portar a la del coneixement de tercers proporcionar els enregistraments en Registres Públics, com ara el Registre dels fets a la propietat immobiliària, el Registre de la Les empreses o altres previstes per la llei en funció del tipus d'acte que es refereix a l'escriptura de poder.

Per a trencar Quant Costos: Costos Judicials de Separació i divorci de mutu acord

Independentment del suport o menys d'un advocat, els actes, els documents i les disposicions relatives a la tramitació del procediment per a la separació de mutu consentiment dels cònjuges es regeix per l'article del Codi de Procediment CivilEls sol · licitants poden representar-se al jutjat quan aquesta possibilitat és atorgat per l' El tribunal per a que el recurs s'ha de presentar, per raó de la jurisdicció territorial establert per l'apartat, El segon paràgraf de c. Pel que fa al pagament de les legals, les importants innovacions que s'han introduït a Itàlia des del cd. cap.), per a que, actualment, l'advocat podrà lliurement d'acord amb el client en la mesura de la seva compensació, també com una excepció a la tarifa mínima prescrita per la Honoraris d'advocats (D. m. vuit-quatre) El valor d'un cas de separació, sent indeterminable, es connecta a la tanca de les causes de la relació entre el. Per estimar un cost realista sobre el procediment de separació, hem utilitzat la tarifa que un mètode empíric basat en els informes dels nostres usuaris que, com tu, estan navegant en aquest moment. Si voleu actualitzar les estadístiques i portar una contribució a la pàgina web, si us plau, envieu-nos un correu electrònic amb les vostres dades, és a dir, la compensació per treball intel·lectual realitzat per l' professionals, llavors pot variar entre un mínim de, i fins a un màxim de, per a un procediment de resolució consensuada de separació, que acaba amb un únic públic, mentre que, en el cas de separació judicial que consisteix en quatre de les cinc sessions, serà d'un mínim d, arribar a, euros, és a dir, la consideració d'una quantitat fixa de l'actiu merament material va tenir lloc a partir de les legals (per exemple, consultes amb el client, la recopilació, l'accés al registre, etc. i, a més a més de la causa podria ser que en realitat durar fins a diversos anys, i cada audició, cada testimoni testimoni, cada document elaborat per un advocat, té un cost.

El divorci sense separació

Divorci sense separació: i, mira per on, quan sigui possible, i casos en què hi ha l'obligació de la separació. A Itàlia, la pràctica del divorci es va introduir amb la llei n° del, també anomenat"la Llei de la Fortuna-Baslini"Abans d'aquesta llei l'únic cas en què es preveu la dissolució del matrimoni va ser la mort d'un dels cònjuges. Des de llavors hi ha hagut moltes parelles que després d'un període de separació, ha trencat el seu matrimoni amb el divorci (en comparació a l'any que va passar de, de a). Encara avui, però, el marc legal al voltant de divorci està en contínua evolució, i és, per tant, no simple conèixer tots els principis que regeixen aquesta pràctica. Per exemple, un dels dubtes pel que fa a l'obligació de la separació per al divorci De fet, algunes parelles que encara no saben si a divorciar-se, és obligatori que abans hi havia un període de separació o no. Per aclarir el tema, hem optat per elaborar una guia en la qual s'indiquen els casos en què és obligatòria per a la separació per sol·licitar el divorci i quan no és necessari. Per a la separació conjugal és una situació temporal durant el qual el marit i la muller, tot mantenint la qualitat dels cònjuges, són menys els deures de convivència i de fidelitat flux de matrimoni. Per divorci, en canvi, es refereix a la definitiva dissolució del vincle matrimonial, que hauran de ser pronunciat, o per un Tribunal de jurisdicció competent, o pot ser l'efecte d'un acord assolit a través d'una negociació entre els cònjuges en què és obligatori que mai heu assistit a un advocat. Què és l'enllaç entre aquestes dues institucions En general, per tal de sol·licitar el divorci és obligatori que abans hi havia una separació. De fet, abans de pronunciar la sentència de divorci, el Tribunal ha d'assegurar que hi ha almenys una de les condicions previstes per la llei, i una d'aquestes és la separació legal. Així, excepte en els casos en què hi ha l'existència d'un dels altres supòsits, és obligatori que el Jutge comprova que la parella de ser separats legalment per el període establert per la llei: Aquests termes van introduïts per la Llei de divorci breu de de maig, per al, abans, de fet, per a demanar el divorci, va ser la necessària separació entre l'un període mínim de tres anys. Per tota la informació sobre com canviar les regles de divorci amb la introducció d'aquesta nova llei es pot llegir: Divorci definitiva, això és el que canvia amb la nova llei. Com acabem de veure, abans de la pronunciació de la sentència de divorci, el Jutge ha de comprovar la l'existència d'una de les condicions que estableix la llei.

Obrir un Compte bancari: els Documents Necessaris i la Informació

L'obertura del compte corrent, Hola banc

es pot fer exclusivament mitjançant el nostre formulari en línia. La Casa és molt fàcil, només cal que ompliu el simulador que trobareu a la pàgina web de Hello bancen tots els seus àmbits: us enviaran dins de vint-i-quatre hores per un especialista de la hipoteca Hola banc. que ajudarà en l'elecció de la hipoteca, la més adequada a les seves necessitats i donar-li suport durant tot el curs de la seva pràctica com una hipoteca. És molt fàcil: només cal anar a una branca de la bnp i demanar per anar a l'Hola banc, i si s'hi donen les condicions per al pas serà posar en contacte i de pas que s'activa en quaranta-vuit hores. Si vostè decideix canviar d'BNL Hola banc.

Per a més detalls, veure la infografia

podràs guardar tots els productes de la mateixa, mentre que canviar el mode amb el qual podeu posar-vos en contacte amb el banc. Per exemple, per a fer operacions vostè tindrà accés a la zona reservada a la nostra pàgina web, mentre que haureu de generar les claus de seguretat a través del mòbil token directament amb l'aplicació Hola banc. i ja no amb el pas BNL També, si mai necessiteu ajuda, us podeu posar en contacte amb nosaltres, o escriu-nos en el xat (en el lloc web o de l'aplicació Hola banc.) o via e-mail. Per a les aportacions de diners en efectiu al compte Hola. Els diners que vostè pot triar entre dos modes.

Vostè pot anar a un filial BNL, omplir un projecte de llei de material, i per a dipositar els seus diners en efectiu.

O vostè pot anar a un CAIXER automàtic depèn de l'atm, en el qual també es pot fer el pagament en efectiu) i després d'introduir el PIN, introduïu els bitllets. Aquest és gratuïta En ambdós casos, l'actualització de la balança es fa molt ràpidament.

L'holandès Iot Inscripcions - INSCRIPCIONS DE l'IOT I el VAIXELL A la UE, que SOTA la BANDERA HOLANDESA (països baixos)

per als clients que vulguin utilitzar el seu propi vaixell

Holanda i Bèlgica són dues de les jurisdiccions escollit per a la inscripció de la nau No obstant aixòen aigües internacionals. és recomanable registrar sota la bandera de Bèlgica L'enregistrament de la bandera belga és vàlida a tot el món per a iots de fins a vint-i-quatre peus.

Responsabilitat

Dins es troba la disciplina del cd

La responsabilitat, a la dreta, cau en el més ampli categoria de responsabilitat legalEn particular, s'identifica tota la institució compost per les regles de la tasca de la qual és situar el tema que està obligat a suportar el cost de lesions a altres persones sobre les altres, es pot considerar un sinònim de la mateixa lligam en la restauradora conjunt del responsable de l'entitat. La responsabilitat civil que l'institut es basa en una multiplicitat de normes, especialment les contingudes en el codi civil italià d'acord amb l'art. Hi ha, també, altres provisions per a casos específics (vegeu, per exemple i sense pretensió d'exhaustivitat: articles, c.c. quinze D' - Lgls. trenta de juny de, n. sis de setembre de, cap.). La segona és residual de caràcter (de tipus lògic-sistemàtica, no casistico), en el sentit que la r.

és el primer tipus, quan la realitat és que el codi que coincideix amb l'incompliment de l'obligació, sigui quin sigui l'origen és del segon tipus, en tots els altres casos.

que obliga a ningú li, amb el seu propi, intencional o negligent, de danys de qualsevol manera 'il.legal', a l'altra persona, a una indemnització del dany. em"Qualsevol intencional o negligent, la qual cosa provoca dany injust a d'altres, obliga el que va cometre el fet per compensar els danys."La comissió d'un il·lícit llei - per raó de la presència en el nostre sistema i de la hipòtesi de la responsabilitat objectiva, fins i tot en el cas de la responsabilitat per fet d'un altre persona - no esgota, però, tota la l'institut: és només una de les possibles fets és la font de la responsabilitat. Això pot a més ser obtingut que l'obligació de reparació del dany (responsabilitat civil en el sentit estricte) realitza una funció que no és constant en l'ordre: aquesta obligació té un valor imposar una penalització (pena privat) quan espera en comparació amb un cas de danys purament compensatòria quan es va originar a partir de fets, que és un desconegut per a cada qualificació rimproverabili. La inducció no per fer declaracions o per fer falses declaracions a les autoritats judicials, l'italià és un element de la responsabilitat administrativa de les persones jurídiques. L'estàndard no implica la nul·litat de les clàusules de confidencialitat que proporcionen el contrari en el respecte, i no és aplicable a les declaracions falses o omès fet a la premsa.

'tort' es descriu, en general per l'art

La tramitació de l'actual sistemàtica de la realitat d'acord amb l'art. va tenir lloc a principis dels anys Seixanta, basant-se en la naturalesa de la clàusula general de l'estat citats.

Fins aquell moment, l'enfocament tradicional identificar la injustícia de la lesió amb la lesió d'un dret subjectiu absolut: la salut, l'honor, a la propietat.

Va ser llavors Piero Schlesinger per a enunciar el principi de singularitat de la delinqüència, obrint el camí de la protecció aquiliana també a drets que no són absoluts. inclouen les causes d'exclusió de responsabilitat, respectivament, per a l'auto-defensa i estat de necessitat, en el primer cas, la responsabilitat de l'agent és exclòs, en la resta reduïda a una mera compensació. Es diu en aquest sentit que la realització d'aquests dos casos transformar la conducta a contra ius un secondum ius. Més important exempció exclou la responsabilitat d'aquells que han fet perjudicial fet en un estat d'incapacitat per a entendre i voluntat, però, és important saber que l'estat d'incapacitat no detecta com a tal, sinó en relació amb el fet és a dir, la unskillful és irresponsable de la seva pròpia i a causa de la seva incapacitat és com per no permetre-li a entendre la el significat i les conseqüències de la seva pròpia llei (art.

El codi civil italià també identifica la hipòtesi de la responsabilitat objectiva (hi ha un exemple del cas contemplat en l'art.

la responsabilitat per l'exercici d'activitats perilloses), és a dir, casos en què la responsabilitat existeix abstraccions fetes per cada rimproverabili, o fins i tot com a conseqüència d'un fet per altres (per exemple, la responsabilitat de propietaris o de compradors, art.

Per a altres supòsits específics (vegeu els articles.

no hi ha un acord sobre la seva naturalesa, com en l'opinió d'alguns autors, i la jurisprudència, és el cas, a partir de culpa, tot i que inverteix la càrrega de la prova al respecte.

És bo aclarir que la descripció de la realitat en termes d'assignació objectiva no vol dir que la regla no s'aplica si el supòsit de fet circumstàncies mostren que el comportament va ser recolzat per dol o negligència greu. La regla de les restes aplicable, encara que, a la dreta l'apartat dos de l'art. c, el tribunal podrà determinar, en gran manera, la quantitat de resultats, guardar, per descomptat, la necessitat d'una prova més de l'element psíquic. Pel que fa a la quantificació dels danys i estarà subjecta als criteris establerts per l'art. c, que es refereix a l'art, i c.c. En particular, la indemnització es divideix en dos articles de"dany emergent"i"la pèrdua de beneficis' (cf. c.c.) perquè estan directa i immediata conseqüència de la lesió. Per danys patrimonials han de ser enteses com qualsevol pèrdua, o com sigui necessari en el lliurament, o el fracàs de la captura, tot i que si tenia el dret, la utilitat és ja present en l'herència de la danyat. La pèrdua del benefici és qualsevol pèrdua d'ingressos que, en canvi, s'hauria de produir si l'il·legal la llei no s'havia fet. Els avituallaments 'per l'equivalent ara és descrit que existeix, en el nostre sistema legal, amb el refresc"en forma específica' (que també podríem definir"per identitat'), on la damager és necessària per restablir la situació exacta de la quantitat i la qualitat que s'aconseguiria en absència del mal llei (art. Hi ha, en cada cas, en la quantificació de l'obligació d'indemnització (determinació de la quàntica) el principi de que cada vegada que el fons de compensació pot, en total, superen la magnitud dels danys, queixar-se, com injust benefici per al titular de la situació jurídica de la lesionada (per l'exclusió de la naturalesa de la pena de l'anomenada obligació de compensació). no tipifica la situació subjectiva protegit: és, per tant, l'opinió és ara capturat per la doctrina i jurisprudència, la protecció aquiliana que fa a les condicions subjectives de tant capital no és capital. No obstant això, no hi ha acord pel que fa a la manera de seguir per tal d'establir la recuperabilitat de la no-danys patrimonials. L'estat, després de dues conegudes sentències del tribunal Suprem de l'any, la llei (no sense amarga les crítiques de la doctrina, molt perplex sobre la conveniència i la necessitat d'aquest tipus de construcció, per part d'alguns jutjats artificial) sembla convençut que en el nostre sistema existeixen dos sistemes de protecció extra-contractual: un fonamenta en l'art.

(consideri adequades per a la protecció del sol el balanç de situació) i l'altre basat en l'art.

que, com a resultat de l'argumentació no és sempre lineal, que acabaria per descriure un greuge és estructuralment similar a la que es refereix l'art.

però no només té a veure amb situacions no del capital. La pregunta, que s'havien creat d'una manera molt diferent de la històrica sentència del Tribunal Constitucional (enviat. cap.) i va ser admès a la indemnització per la cd del dany biològic, és encara lluny de ser resolt. En tots els sentits, actualment la no-danys patrimonials protectable ex si en via de compensació, es divideix en:) biològics de Dany entesa com la lesió d'interès, constitucionalment garantida, la integritat física i mental de la persona, el que equival a un examen mèdic (art.

trenta-dos del Cost.)) existencial Danys entès com qualsevol lesió d'una naturalesa que no és merament emocional i interior, però objectivament verificables, que pugui alterar els hàbits i l'estructura de l'relacional pròpia, que condueix a opcions de vida diferents a com a l'expressió i la realització de la personalitat en el món exterior.

El existencial danys, per tant, s'ha de fonamentar una modificació pejoratiu de la personalitat de l'individu en la presència de lesió als interessos essencials de la persona, com ara els garantits constitucionalment (la salut, la fama, la llibertat de pensament, la família, etc.). Aquesta es diferencia de la 'biològics de dany", com prescinds de la accertabilità en lloc jurídic de capçalera, i es diferencia de"dany moral és subjectiu', perquè, a diferència d'aquest, que és in re ipsa, ha obiettivarsi (el suprem Tribunal de cassació, amb la frase, sembla haver escombrada cada dubtes de cara a la possible risc de la superposició d'aquest tipus de danys amb els altres).

Quant de temps es recomana, el crèdit de la recuperació de l'empresa

L'interès en comptes es prescriu als cinc anys

Estatut de limitacions: els bancs, les financers, les factures d'electricitat, gas, aigua, lloguer, i béns de consumPer a aquests préstecs, normalment, després de la primera recordatoris del creditor, són a càrrec de crèdit de recuperació de la companyia que, amb les tècniques especialment invasores, bombardejar el deutor de tons. És cert, però, que com que els llatins deien,"les paraules volen, els escrits romanen": i per tant, a la fúria de trucades de telèfon que no deixar res en un full de paper, també és fàcil que el crèdit li recepti. És per això que, per tant, és important tenir en compte quins són els terminis de la prescripció d'aquest tipus de sinistres: per tal de comprovar si, després de diversos anys, de la convocatòria de la recuperació de deutes pot ser zittita amb un simple i clara la resposta:"la vostra targeta de crèdit està prescrit".

El termini per a la prescripció del deute quan s'inicia

es prescriu als cinc anys, el dret a la compensació de tots els il·legal fets que no sorgeixen d'un acte o un contracte.

Aquest és el cas, per exemple, de les indemnitzacions derivades de la infiltració de l'aigua resultant des de l'apartament per sobre de la ruptura de la porta del cotxe, és l'obra d'un vàndal destruir un camp per un incendi que va esclatar en les proximitats de les esquerdes en un mur a la frontera causats per les arrels de les plantes de la següent, etc. tots els altres comptes a cobrar s'lapse, en que no hi ha anys, subjectes a les excepcions previstes per la llei. Deutes derivats d'una hipoteca, préstecs o de finançament (entrega de pagaments), s'hauran perdut en anys. Les factures corresponents a subministraments (gas, aigua, electricitat, telèfon), així com tot el que s'ha de pagar en l'any de referència o fracció d'un any ha de caducar cinc anys des de la data de caducitat. Si les factures siguin objecte d'un litigi, el termini és de deu anys després de la sentència. Les compres de béns de consum (per exemple, la compra d'un matalàs, una bateria de les olles i les cassoles, el mobiliari de la casa) es prescriu als deu anys. En el termini de tres anys dels professionals (com els advocats, comptadors, metges, enginyers, arquitectes, etc.) pot fer vostè per al pagament de les taxes. Més enllà d'aquestes limitacions de temps, com s'ha dit, el creditor pot demanar-vos res.

No obstant això, la llei estableix que aquests límits poden ser interrompuda amb el lliurament al deutor d'una carta formal de previ avís.

El rebut o la notificació de l'avís formal s'iniciarà de nou el termini de prescripció. Per exemple, si el deute contracte de l'any a prescriure, en, en el cas en què hi ha una carta formal avís en, la prescripció es compleixi en. Mala notícia per a aquells que no són conscients que el deute està prescrit i pagar igualment. De fet, el codi civil estableix que vostè no té dret a devolució si (intencionadament o ignorantly) pagat un deute es va anar prescrit. L'interrupció de la prescripció es proporciona només amb els aspectes formals en la notificació, o qualsevol que es recomana per a la venjança d'un crèdit de captura descans. Gràcies, La carta enviada al final de la venjança de crèdit és formal: són la mateixa cosa. el problema és que el finançament va ser de vint-i-cinc anys i, des de llavors, mai he tingut cap contacte de qualsevol persona.

segons vostè, va ser que un estatut de limitacions. en endavant I gràcies, bon dia, jo volia fer una pregunta.

I, sobretot, el pas de crèdit per el titular de l'empresa de crèdit recuperació és començar de zero per a l'època. Em va contactar per aquesta empresa que va fer càrrec de la meva deute per impagament de les quantitats degudes a la targeta de crèdit no-pagament es remunta a la temporada abans de l'any. La companyia ha registrat el deute en, i només en, em van enviar una carta certificada. La prescripció comença a córrer des de l'any o de. Gràcies i bon dia 'Llei per a Tots"és un diari periodisme fundada per l'avv.