L’assessorament jurídic en línia — Assessorament Legal

Contractes de treball a temps parcial, projecte, comissions, baixes i acomiadaments, la relació del ciutadà amb l’INPS i INPDAP, prestacions d’atur, d’atur i de guanys, la mobilitat, les pensions, l’assetjament i delictes en l’àmbit del dret laboral, Dret de família, separació i divorci, custòdia dels fills, el manteniment, la propietat, qüestions sobre la propietat i els drets reals dels cònjuges, el matrimoni civil concordat de dret canònic i matrimonial règim de propietat dels cònjuges, comunió, i legal de separació de béns