L’acceptació de l’herència: com es fa

En el cas de l’acceptació pura i simple, la confusió de patrimoni amb la de l’hereu, a continuació, l’hereu respon amb el seu patrimoni dels deutes pendents del causant Qualsevol persona que tingui un interès pot demanar al tribunal fixa un termini dins del qual el anomenat estat, si accepta o renuncia a l’herència Quan el cridat a l’herència, no accepta (amb una declaració expressa o per implicació), i no té la possessió de la hereditària de la propietat, el praetor de designar un comissari del llegat de mentir, per a administrar l’herència, pot proporcionar per al pagament dels deutes