La responsabilitat penal

La responsabilitat penal és un tipus de responsabilitat legal derivada de la infracció d’una regla de la llei penal en l’ordenament jurídic d’un Estat En el Deuteronomi (:) és prohibit per a castigar els nens en comptes de pares i mares, i viceversa, així com en Ezequiel: («L’ànima que sinneth, s’haurà de morir’), o Gènesi: — la destrucció de Sodoma i Gomorra que hauria estat evitat per un nombre mínim de just Segons el Codi de Hammurabi, és possible castigar les persones alienes als fets, només perquè components en un mateix grup social o de la mateixa família de membres