La protecció atorgat a la mare: quins són els seus drets

El Decret Legislatiu vint-i-sis de març de, cap, de modificació del Text únic de la legislació relativa a la protecció i el suport a la maternitat i paternitat, d’acord amb l’article quinze de la llei vuit de març de, cap, a més de dictar la provisions per a que les absències legítim de treball, remunerat o no, a la capçalera de la treballadora i el treballador tingui dret, ofereix una sèrie de disposicions addicionals a la protecció de l’assignatura, especialment amb referència a la relació i les condicions de treball, així com el manteniment del seu lloc. El més significatiu