Poder de representació i el poder notarialEl nostre ordenament jurídic permet, a aquells a qui els resulta impossible dur a terme una o més actes jurídics, no té la capacitat d’actuar o perquè han impedit temporalment, per utilitzar un representant que actuï en el seu nom i en el seu interès.

Però anem a tractar d’entendre el que és i el que això comporta. que la representació de les assignatures prohibit, i les persones amb discapacitat al seu càrrec, a fi de salvaguardar la posició de les més vulnerables, sense la capacitat d’actuar o de la capacitat de l’enteniment i la voluntat. Sovint és l’assumpte que, tot i tenir la capacitat d’actuar, li confereix el poder de representar, mitjançant un acte formal anomenat»poders», que, per a ésser vàlids, hauran de ser en la forma prescrita per al contracte que el representant haurà de concloure.

els contractes d’arrendament ultra-novennale, els actes de divisió d’immobles propietat, els actes que són perpètua de rendes o de l’anualitat

Cal especificar que tots aquests actes s’ha de prendre la forma d’escriptura pública o certificat de contracte privat, sempre que la primera s’ha actuat en els límits de les competències que li va concedir si, en canvi, l’advocat que es dedica a actes que excedeixin l’àmbit del poder de representació, que serà responsable respecte de tercers de bona fe, si es concedeix per a la realització d’una pluralitat d’jurídics i activitats, com és habitual en la societat i en l’activitat emprenedora, amb el nomenament d’aquestes assignatures, en virtut de la seva competència i la capacitat de gestió de l’empresa (directors generals, presidents de l’empresa, però també diferents figures) són invertits de l’ els poders de representació de l’empresa. quan té per objecte la realització de determinats actes, especificat per la persona representada, tal com el poder notarial per a vendre o comprar el contracte de venda o del procurador per a la seva recollida, per a la finalitat de rebre els pagaments. concedit per el client de l’advocat per a la representació en judici, en aquest cas, la necessitat de ser ajudat per un professional de la llicència per practicar la professió d’advocat, actuant en els interessos del seu client i representar-lo davant el tribunal, sobre la base d’un escrit mandat, sense que l’advocat no pot realitzar correctament la seva tasca de mecenatge. L’escriptura de poder, un cop concedit, podrà ser revocat, respectant els mateixos requisits prescrits per la conferral de la revocació, així com totes les modificacions realitzades, s’hauria de portar a la del coneixement de tercers proporcionar els enregistraments en Registres Públics, com ara el Registre dels fets a la propietat immobiliària, el Registre de la Les empreses o altres previstes per la llei en funció del tipus d’acte que es refereix a l’escriptura de poder