La reconvenció, en sessió ordinària procedimentEn el procés civil, abans de l’aplicació de la demandant, demandat nomenat en el judici a la implantació de la adversarial principi, es poden establir: limitat a desafiar l’ les reclamacions de la part reclamant, proposant excepcions destinades a aconseguir el rebuig de la instància del demandant per proposar l’aplicació de l’avaluació, incidental, o, finalment, per formular una demanda de reconvenció. A diferència de la mera defensa o excepcions que només tendeixen a rebutjar la reclamació del demandant i no dilatar l’objecte del procés, la demanda de reconvenció es independent de l’acció, a través de la qual l’acusat demana una mesura en si mateixa favorables i desfavorables a l’altra part, és a dir, una veritable contra-pregunta que amplia la thema decidendum. En altres paraules, ‘amb la reconvenció, la part demandada abandona l’actitud d’un mer canvi de l’aplicació de la demandant (que s’expressa amb defenses i excepcions), i intenta fer el procés funcional a la afirmació d’un dret subjectiu, l’intent d’obtenció de la cort, d’una decisió constituent, la modificació o sota la forma’ (Pib Ottaviano.). A aquest efecte, la reconvenció de l’acusat per ser proposat, en el dolor de decomís, en la declaració de resposta, a dipositar en el peremptory termini de vint dies abans de la cort aspecte especificats a la citació o a l’audiència fixa de conformitat amb l’art. -bis, apartat, c. pàg. c, és a dir, deu dies abans en el cas de l’abreviació de les condicions en l’art. -bis de la coma, c. pàg. c, dipòsit de l’arxiu de la queixa a la cort (art. c. pàg. c.). On l’objecte o el títol de la reconvenció s’han omès o absolutament incert, el jutge, detectar la nul·litat, fixada per a l’acusat una data límit per a integrar-se, mentre que la resta subjecta a l’espai meritats, i sense perjudici dels drets adquirits abans de la integració (art. c. pàg. c.). Segons el que disposa l’art. trenta-sis c. pàg. c, de la reconvenció en el tribunal civil no és factible en un incondicional manera, però ha de ser establert en el marc d’un procés ja pendents (la causa principal), podent només dependrà de la ‘title deduir-se a la cort per la demandant o dels que ja pertany a la causa com a mitjà d’excepció’. En dos d’aquests casos, el tribunal competent per a la demanda principal — llegeix l’art. trenta-sis c. pàg. c. — també sap de la counterclaims’, sempre que no superin els límits de la seva jurisdicció, o de valor en cas contrari, s’llençar tot cas a l’alt magistrat del tribunal (ex art. trenta-quatre c. pàg. c. o serà la qüestió principal, deixant les parts en el tribunal competent per a la decisió sobre l’excepció de la indemnització (art. trenta-cinc c. pàg. c.). És bo aclarir que la reconvenció també pot ser presentada per l’actora, en la cara de la demanda promoguda per l’acusat. En virtut de l’art. c. pàg. c, demandant, de fet, en l’assumpció legitimadors de la reconvenció del demandat pot jugar el ‘reconventio reconventionis’ en la primera cort aparició de les parts i la instrucció de la causa. S’entén que l’ preguntes, ‘nova’, en comparació amb el originalment proposada per la part actora, són admesos de conformitat amb la disposició referits en l’art. c. pàg. c, ‘només quan troben justificació en la reconvenció, o en les excepcions proposades per l’acusat’ (Cass. cap. núm.). Part de la doctrina i la jurisprudència també reconeix l’institut que el nostre codi de procediment civil no regulen expressament el cd. reconvenció creu. És, en el fons, la pregunta que l’acusat planteja no és contra l’actor, però en relació a un altre acusat, també anomenat per l’actor a ser part del procés. Generalment, la llei considera suficient per a les finalitats de la seva proposta, la inclusió de la demanda creu a l’interior de la pop-up de resposta, com és comú reconvenció i sense necessitat de notificació a la persona contra la qual la mateixa s’adreça. Aleshores serà el jutge qui, a petició d’aquesta persona, assignar un terme per a defensar-se. No falten, en cada cas, que (en la doctrina) considera que la sol·licitud sigui inadmissible i desproveït de qualsevol valor dins del nostre ordenament jurídic. Donat que, com hem vist, la contra de la reclamació amplia el thema decidendum i configurar-lo, de fet, com una acció que és ‘addicionals’, que també condueix a un augment en el valor de la reclamació, s’estableix. Per tant, el que proposa és obligada a declarar expressament que el nou valor a efectes de la legislació relativa als costos de la cort: la interposició d’una demanda de reconvenció, de fet, comporta l’obligació per la persona interessada a pagar la tarifa estàndard, determinat a partir del valor de la mateixa. En qualsevol cas, cal tenir en compte que no sempre la contra de la reclamació és admissible. Un requisit previ per a la seva admissibilitat, el fet que es relaciona amb el principal reclam. No obstant això, com va assenyalar el Tribunal de cassació, amb la frase nombre dels vents de desembre de posteriorment confirmat per molts altres pronunciacions (per exemple: el Tribunal de Roma vint-i-set de juny de), aquest enllaç no ha de ser entès en un sentit restrictiu. L’acció principal i a la reconvenció, per tant, no necessàriament depenen d’un únic títol: durant el segon per ser admissible, és suficient (però inevitables) que està connectat a un objectiu manera, amb la suposada principal, i que cal, i adequat a la simultaneus processus, per a les finalitats d’economia processal i en aplicació del principi de procés degut. nascut i resident a la via cap. (C. F.) electively amb domicili a la via n, a i en l’estudi de l’Advocat del Forat (c.f. fax — pec que representa i defensa el dret de l’advocat a la fi d’aquest acte un auto d’convoca formalment la notificació de la sig. diu en la sentència en els sig. abans de la suintestato Tribunal, per tal de veure la benvinguda a les següents conclusions: Amb la present llei, sig. és en judici per concurs i rebutjar l’aplicació del demandant en tots els seus supòsits de fet i de dret, demanant el rebuig, amb l’acceptació de la reconvenció la proposta d’avui, per les raons següents (argumentar la fundació de les seves defenses i les reclamacions, tant pel que fa al fet que en termes de dret, dividint-lo en paràgrafs, si cal).) rebutjar en la seva totalitat la petició realitzada pels sig, com a fonament de fet i de dret, per les raons donades en la narrativa) determinar i declarar que, i, en la reconvenció, a condemnar. vostè demana per a l’admissió de testimoni evidència (i examen de) els següents capítols de l’assaig, sotmès a més arguments, aclariments, les esmenes, les deduccions, les investigacions en termes de la llei, també a la llum de les defenses de l’altra part. A efectes de la normativa sobre els costos de la justícia, es fa constar que el valor de la reconvenció imports per euro i que, per tant, la unificat aportació a pagar és igual a l’euro