La fundació europea per a la millora de les condicions de vida i de treballLa Fundació europea per a la millora de les condicions de vida i treball és una agència de la Unió europea al centre de Dublín. Es va formar al Maig de pel Consell europeu per a contribuir a la millora de les condicions de vida i de treball a tot Europa.

És compatible amb una sèrie d’operacions especialitzades, monitorització i mesurament de les condicions d’Europa, incloent-hi: Regular de les enquestes de condicions de treball, europea de qualitat de vida i d’organització de les polítiques relatives al temps de treball (la primera enquesta sobre les condicions de treball es va dur a terme l’any, la Fundació europea per a la millora de les condicions de vida i treball descriu el seu paper en la seva pròpia pàgina d’informació de la manera següent: Oferir informació, assessorament i consultoria — en les condicions de vida i treball, les relacions laborals i la gestió del canvi a Europa — per a actors clau en l’àmbit de la política social de la UE sobre la base de la comparació de la informació, la investigació i l’anàlisi.

Va ser un dels primers organismes autoritzats establerts a treballar en un subconjunt específic de la política de la UE

La Fundació europea per a la millora de les condicions de vida i treball és supervisat per un director, un subdirector i un consell d’administració. El consell d’administració es reuneix un cop l’any per ajustar pressupostos i política, i decidir un any i quatre anys, els programes de treball